Servis
Menu
Servis

Našim zákazníkům poskytujeme plný servis od prvního kontaktu, až po vyřešení opravy. Pokud se na vašem spotřebiči Brandt vyskytne závada, využijte prosím formulář pro hlášení reklamací níže.

Ukladám, prosím čakajte ...
Kontakt

Kontaktné údaje pre potreby opravy.

Predajca

Údaje o predajcovi pre rýchlejšie vybavenie opráv.

Spotřebič a závada

Vyberte prosím druh opravy. Na záručné a pozáručné opravy potrebujeme iné informácie.

Informácie o type spotrebiča. Musíme ich poznať pre správne vyhodnotenie opravy.

Chcete priložiť k objednávke opravy nejaký súbor?

Případně můžete využít následující kontakty:

Příjem reklamací
CZ tel.: +420 599 529 251
SK tel.: +421 915 473 787
email: hlaseni.reklamaci(at)elmax.cz

Technická podpora

CZ tel.: +420 599 529 250
SK tel.: +421 915 473 787
email: servis(at)elmax.cz

Prosíme neobracejte se se závadou přímo na naše autorizované servisy, protože tyto nejsou schopny vám bez předchozího nahlášení závady na centrálním servisu Brandt provést servisní zásah
.


Záruční podmínky ČR

  a) Platný a čitelný prodejní doklad, který obsahuje datum prodeje, model spotřebiče a označení prodejce opravňuje uživatele využít záruku na výrobek v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.

  b) Není-li stanoveno jinak, je záruční doba na výrobek 24 měsíců. Začíná plynout ode dne převzetí věci kupujícím.
  Výrobky vyžadující odborné zapojení: plynové a kombinované sporáky a varné desky, dále všechny spotřebiče, které nejsou vybaveny přívodním elektrickým kabelem zakončeným vidlicí. Zapojení spotřebiče je službou hrazenou zákazníkem. Dovozce nezodpovídá za poškození vzniklé chybnou instalací a chybným zapojením výrobku.

  c) Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek může být uplatněna pouze na území České republiky a týká se pouze a výhradně spotřebičů dovezených do ČR prostřednictvím naší společnosti, Elmax Store a.s., Topolová 777/2, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko, která je oficiálním distributorem značky Brandt pro Českou republiku.

  d) Záruka je poskytována kupujícímu (konečnému spotřebiteli) v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, na výrobek sloužící běžnému používání v domácnosti. Výrobek není určen k průmyslovému použití a poskytování služeb. Spotřebiče, které nejsou používány v domácnosti, nejsou předmětem záruky (hotelová a restaurační zařízení, školská zařízení, úklidové firmy, atd…)

  e) Práva ze zodpovědnosti za vady výrobku se uplatňují u prodávajícího. Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou v době platnosti záruční lhůty a to výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis.
  O odstranění vad výrobku v záruční lhůtě je kupující oprávněný požádat prodejce nebo Centrální servis Brandt tel: +420 599 529 251, nebo prostřednictvím elektronického formuláře na (http://www.brandt.cz/servis).

  f) Zákazník musí při objednání opravy nahlásit datum prodeje, model spotřebiče a výrobní číslo, které se nachází na výrobním štítku každého spotřebiče. Bez nahlášení těchto údajů nebude moci být požadavek zákazníka na bezplatnou opravu vyřešen. Zákazník je také dále povinen poskytnout autorizovanému servisu součinnost potřebnou k ověření existence případně odstranění reklamované vady.

  g) Při návštěvě servisního technika kupující prokáže existenci záruky nebo nároku na bezplatný servis předložením čitelného prodejního dokladu nebo certifikátu 4 letého bezplatného servisu Brandt. Po provedení záruční opravy jsou autorizovaná servisní střediska nebo prodávající povinni vydat kupujícímu čitelnou kopii opravního listu nebo doklad o uplatnění práva záruky a době trvání opravy.
  Po dobu záruky je kupující povinen uschovat veškeré doklady související s koupí a servisem výrobku.
  Opravní list slouží k prokazování práv kupujícího, proto je ve vlastním zájmu kupujícího si zkontrolovat před podpisem veškeré údaje. Záruční lhůta se v případech, kdy závada znemožnila používání výrobku, prodlužuje o dobu, kdy kupující uplatnil nárok na záruční opravu u autorizovaného střediska až do dne převzetí opraveného výrobku.

  h) Výrobek musí být instalován a provozován podle návodu k obsluze a platných norem. Funkce chladniček, mrazniček a jiných kombinací je zaručena při okolní teplotě od +10°C do +32°C.

  i) Touto zárukou nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

  j) Právo na uplatnění záruky zaniká pokud:
  • není výrobek používán v souladu s návodem
  • došlo k mechanickému poškození výrobku cizím zaviněním, při nesprávné údržbě nebo jiným zanedbáním péče o výrobek
  • byl na výrobku proveden neodborný zásah neoprávněnou osobou
  • plynové spotřebiče nebo spotřebiče s napájením 400V nebyly uvedeny do provozu odbornou firmou
  • došlo k mechanickému poškození při přepravě
  • je vada způsobená vnějšími podmínkami, jako jsou např. poruchy v elektrické síti nebo vadná bytová instalace, extrémně tvrdou vodou, spatnou náplní nebo jinými nevhodnými provozními podmínkami, poškození živlem
  • je výrobek vadný z důvodu použití neoriginálního příslušenství a náhradních dílů
  • kuchyňská linka, do které je výrobek zabudovaný, nesplňuje technické parametry
  • záruka se dále nevztahuje na preventivní údržbu popsanou v návodu k obsluze, popřípadě závady způsobené nevhodnou manipulací, na opotřebení vzniklé běžným používáním (jako je opotřebení žárovek, filtrů apod.), mechanické poškození skleněných a plastových komponentů
  • záruka se nevztahuje na návštěvu technika za účelem poradenství, preventivní kontrolu stavu spotřebiče, výměnu náhradního dílu, který nevyžaduje odborný zásah, záměna směru otvírání dveří chladniček

   Společnost Elmax Store a.s., Topolová 777/2, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko nabízí spotřebitelům na vybrané modely akci „4 roky bezplatný servis“.Předmětem této akce je bezplatné odstraňování výrobních vad po dobu následujících 24 měsíců od skončení zákonné dvouleté záruční lhůty.
   Podmínkou získání certifikátu bezplatného servisu je splnění veškerých podmínek uvedených na této stránce.
   O odstranění vad výrobku v prodloužené záruční lhůtě je kupující oprávněný požádat Centrální servis společnosti Elmax Store, tel. 599 529 251 nebo hlaseni.reklamaci@elmax.cz.
   Při opravě v rámci akce 4 roky bezplatný servis je uživatel povinen autorizovanému servisu předložit platný certifikát bezplatného servisu a prodejní doklad.
   V době trvání bezplatného servisu bude oprávněná reklamace řešena opravou nebo dodáním náhradního dílu.
   V případě neodstranitelné vady zajistí prodejce přímo u zákazníka výměnu výrobku za nový. Spotřebitel nemá právo v průběhu bezplatného servisu na vrácení kupní částky. Uplatnění práva na bezplatné odstraňování výrobních vad podléhá zde uvedeným všeobecným záručním podmínkám.

   Rady servisu pro spotřebitele


   Pro nahlášení reklamace si připravte následující údaje:

   • typ výrobku
   • výrobní číslo
   • datum zakoupení
   • název prodejce
   • číslo záručního listu
   • popis závady
   • vaši přesnou adresu a tel. číslo
   Na spotřebiče Brandt poskytujeme plnou dvouletou záruku v souladu s novelou občanského zákoníka platnou od 1.1.2003. U oprávněné reklamace v záruce, má zákazník nárok na náhradní díly a práci včetně dopravy zdarma. Naši vyškolení technici se s vámi pokusí závadu přibližně určit, proto bude lepší, pokud jim podáte pokud možno přesné informace o vámi zjištěném nedostatku nebo budete blízko spotřebiče. Výhodou tohoto systému je, že vyslaný servis má s sebou většinu dílů potřebných k odstranění vámi nahlášeného nedostatku, takže servisní zásah je většinou jen jeden a zkracuje se tak doba, po kterou je váš spotřebič mimo provoz.

   Při koupi si zkontrolujte:

   • Zda jste ke spotřebiči obdrželi český návod a záruční list (pokud jste návod ztratili můžete si jej na těchto stránkách stáhnout ve formátu pdf nebo zažádat o něj na elmax@elmax.cz).
   • Zda je u pračky a myčky přívodní hadice.
   • Pokud chcete k vaší pračce či myčce delší odpadní hadici nahlaste to prosím prodejci ještě před koupí, na objednávku dodáme spotřebič s delší hadicí a vy budete platit pouze za hadice ne za práci! Stejné pravidlo platí i u otočení dvířek chladniček na opačné otevírání. Lze objednat chladničku již s opačným otevíráním.
   • U myček a praček vybavených systémem Aqua stop, je třeba nejdříve zkontrolovat tlak vody v místě, kde budete spotřebič zapojovat, zda má hodnotu požadovanou v návodu. Mohlo by se vám stát, že tento systém neotevře přívod právě kvůli nízkému tlaku vody. Dnes již existují ventily, které dokážou zvýšit tlak vody. Na tuto skutečnost se informujte u vašeho instalatéra, je to záležitost, která se vyskytuje u všech spotřebičů vybavených tímto systémem (i u konkurence). Předejdete tak neoprávněné reklamaci.
   • Zda vaše elektroinstalace odpovídá požadavkům na správné připojení vestavných varných desek (připojení na 380-420 V).
   • Kupujte spotřebiče u prodejců, kteří vám nabízejí odborné zapojení spotřebiče. Pokud budete spotřebič zapojovat sami, nezapomeňte postupovat podle návodu a odstraňte všechny přepravní blokády. V případě vestavných varných desek doporučujeme a u plynových spotřebičů vyžadujeme, aby byly zapojeny odbornou firmou s příslušným oprávněním k této činnosti.

   Po koupi:

   • Vždy před prvním použitím si důkladně prostudujte návod!!!
   • Chladničky a mrazničky nevozte v horizontální poloze tj. naležato. Pokud spotřebič při přepravě naklopíte, nechte jej na 12 hodin před zapojením do sítě stát, tak aby mohl kompresorový olej stéct zpět do kompresoru.
   • Pro delší životnost vašeho spotřebiče kontrolujte občas filtry a sítka na nečistoty.
   Přejeme vám, aby vám spotřebič Brandt pomáhal ve vaší domácnosti dlouho a spolehlivě. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se obsluhy a ovládání vašeho spotřebiče Brandt se obraťte na výše uvedenou servisní linku.